Script gửi tin nhắn hàng loạt facebook messenger


Oke thì đây là bài viết chia sẻ một script do chính mình viết kết hợp với một số thuật toán của chatgpt nữa nhé.
Đã có bản V2 của script, bạn đã thử? Xem tại đây nhé

Cái script này thì mình sẽ thường dùng khi cần gửi tin nhắn cho nhiều người cùng một lúc, nhất là những ngày lễ đặc biệt, như Tết chẳng hạn.

Các bạn không nên lạm dụng nó quá nhé, kẻo bị facebook fix đấy, với cả nặng hơn là có thể bị ban nick là mệt đó.

Hãy là một người dùng văn minh bạn nhé 😘

Đây là source code mà các bạn cần

Code này dùng để lấy danh sách id của bạn bè

var html = document.body.textContent
let stringger = html.split('chat_sidebar_contact_rankings')[1].split('</script>')[0]
text = stringger.split('{"status":0')
let id = '', name = '', uniCode = ''
let ids = {}
for (let t of text) {
	if (t.includes('buddy_id')) {
		id = t.split('"buddy_id":"')[1].split('"')[0]
		uniCode = t.split('"name":"')[1].split('"')[0]
		name = JSON.parse('"' + uniCode + '"');
		ids[id] = name
	}
}
console.log(ids)

Code này là code chính, dùng để gửi tin hàng loạt

var xhr = new XMLHttpRequest();
function sendMsg(uid, msg) {
	let tids = ''
	let formAction = ''
	let html = ''
	let ids = ''
	xhr.open('GET', `https://m.facebook.com/messages/read/?fbid=${uid}`, false);
	xhr.send();
	if (xhr.status === 200) {
		html = xhr.responseText
		tids = html.match(/tids=([^&]+)&amp;/)[1].replace('%3A', ':')
		formAction = html.match(/action="([^"]+)"/)[1].replace(/&amp;/g, '&')
		fb_dtsg = html.split('name="fb_dtsg" value="')[1]
		jazoest = html.split('name="jazoest" value="')[1].split('"')[0]
	}

	let formData = new FormData();
	formData.append('tids', tids);
	formData.append('wwwupp', 'C3');
	formData.append(`ids[${uid}]`, uid);
	formData.append('platform_xmd', '');
	formData.append('body', msg);
	formData.append('waterfall_source', 'message');
	formData.append('action_time', Date.now());
	formData.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
	formData.append('jazoest', Number(jazoest));
	let url = 'https://m.facebook.com' + formAction

	xhr.open('POST', url, false);

	xhr.send(formData)
	if (xhr.status === 200) {
		console.log(`[${uid}] thành công`)
	} else {
		console.log(`[${uid}] thất bại`)
	}
}

var msgList = [];
var inputVal;
var listUid = ''

do {
  inputVal = prompt('Nhập xong mỗi tin nhắn thì enter, tiếp tục..., kết thúc bằng cách nhấn nút "[Cancel]"');
  if (inputVal !== null) {
    msgList.push(inputVal);
  }
} while (inputVal !== null);

listUid = prompt('Nhập danh sách facebook uid:')
let delay = prompt('Nhập thời gian delay (khuyến nghị để ~> 1000)')
var listID = JSON.parse(listUid)

for (let i in listID) {
	let msg = msgList[Math.floor(Math.random() * msgList.length)]
	let uid = i
	if (msg.length > 0) {
		setTimeout(() => {
			sendMsg(Number(uid), msg)
		}, Number(delay))
	}
}

Video hướng dẫn chi tiết

Chúc các bạn thành công

0
0
0
0
0
Ng.Đ Hoàng

@iHoala

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn